Porta Diagona - Plaça de les Aigües

Xavier Vancells + Carles Puig
1er Premi Concurs d'idees restringit

Les actuacions que es proposen tenen com a objecte prioritari recuperar, millorar i adeqüar tant el vessant de Collserola com l’espai urbà de frontera.

Diferenciem 3 àrees d’acció:

Més...

A. Parc natural
La proposta preserva les característiques naturals i paisatgístiques per garantir el grau de biodiversitat del Parc de Collserola.
Les úniques intervencions que es plantegen són puntuals i actuen sobre elements ja edificats. Són elements de forta presència per la seva posició i que esdevenen punts de descans i d’estada, alhora que són excel.lents miradors de la ciutat. Les actuacions aconseguiran integrar aquestes fites dins dels camins i itineraris de connexió del Parc.

B. Parc Urbà
Considerem els espais verds urbans de l’àmbit del projecte com integrants d’un sistema d’espais lliures més ampli junt amb els espais del parc natural. Aquest gran buit urbà s’extén fins als jardins del Palau Reial de Pedralbes, els entorns del Camp Nou, la zona esportiva universitària i els espais lliures de can Boixeres, i genera una nova escala d’activitats quotidianes que limita amb el parc natural.

C. Àmbits d’enllaç Medi Urbà / Medi Natural
La nostra estratègia operativa es localitza en els àmbits d’enllaç, que són els espais que recullen i resolen el ventall de pressions a la que està sotmés el Parc Natural. Detectem que l’espai de frontera entre el medi urbà i el medi natural és un espai de fricció amb una notable manca de qualitat de l’espai urbà allà on acaba l’edificació. Inclús existeixen punts d’ignició de incendis forestals, ocupació indeguda d’espais o fins i tots espais d’abocaments.

La proposta de millora de qüalitat es determina, defineix i formalitza en dos àmbits d’enllaç:

Itinerari perimetral
Proposem un itinerari frontera que resol la trobada entre la ciutat i el parc, possibilitant recorreguts de passeig o de bicicleta, sense endinsar-se en el parc natural. L’itinerari esdevé un espai que formalitza i soluciona espais en “cul de sac” en un espai de macla entre el parc i el teixit urbà, continu longitudinalment i variable en el sentit transversal, que es va adaptant a les particularitats al llarg de cada tram.

La Plaça de les Aigües
Aquest espai esmorteïdor entre el medi urbà i el medi natural, és una dotació d’espai públic al voltant de les edificacions i sobre els dipòsits d’Aigues de Barcelona amb objecte de transformar els espais degradats en espais de qüalitat pel lleure i l’oci del ciutadà. La Plaça és un nou centre capaç de crear noves sinergies entre els ciutadans, el medi natural i el medi urbà.

Emplaçament:
 Barcelona
Any:
 2012
Tipus:
 espai públic, horts urbans, oci, vialitat
Estat:
 Concurs
Client:
 BIMSA - Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A.

Equip

Xavier Vancells, Carles Puig
Manu Pagès, Carles Pallàs.

Col·laboradors

Enginyer Agrícola:Manuel Colominas

Enginyer de Camins;Robert Mas Santana

Llicenciat en Sociologia: Daniel Tarragó Sanfeliu

Llicenciat en Ciències Polítiques: Gerard Quiñones Macià

Llicenciat en Ciències Ambientals: Pep Juandó Mayoral

Llicenciat en Ciències Ambientals: Jordi Ribas i Senent

Premis

1er Premi Concurs d'idees restringit

Notícies relacionades

Concurs Porta Diagonal Barcelona: XVA + Carles Puig guanyen el 1er premi Veure...