Campus ETSAV

Xavier Vancells + Franc Fernández + Carles Puig

2on Premi concurs

Les premisses bàsiques del projecte consisteixen d'una banda en preservar l'espai vuit existent i no ordenar el campus en base al posicionament d'edificis sobre el solar, i de l'altra no qüestionar l'edifici i l'aparcament existents, situats en la meitat nord del solar.

Plantegem un edifici semisubterrani (cota +135) d'una sola planta que ocupa la meitat sud del solar .

Més...

Aquesta estratègia ens permet desenvolupar un projecte amb les següents característiques:

En soterrar parcialment l'edifici, la seva coberta esdevé alhora el suport on es desenvolupa el campus, possibilitant una superposició de programes amb una màxima economia de mitjans i un comportament sostenible del conjunt.

S'estableix un sistema d'espais verds: en la cota +135 es disposen els carrers d’accés amb una vegetació amb caràcter de jardí, i en la cota de coberta +139.5 una xerojardineria de caràcter autòcton que doten el conjunt d'un campus-parc.

L'edifici semisubterrani proporciona una alta inèrcia tèrmica. Els espais intermedis de carrer-accés, en estar composades les seves façanes de xarxes metàl.liques recobertes de vegetació proporcionen un elevat control tèrmic i d’il.luminació creant un microclima de característiques més humides. Durant l'estiu proporciona ombra a l'edifici i protegeix la seva façana de possibles sobreescalfaments, i durant els mesos més freds deixa entrar la llum solar, més baixa, reduint considerablement la despesa energètica de calefacció.

L'edifici es pensa a partir d'una estructura amb alt grau de flexibilitat que no predetermina la forma de l'edifici i possibilita una mínima façana capaç de ventilar i il.luminar correctament. S'evidencia la gran versatilitat de la proposta que permet no tant sols modificar el programa en el futur (tant sols s'ocupa el 50% de l'edificabilitat sobre rasant) sinó que també possibilita una execució en fases que en tot moment dóna una aparença d'operació completa.

Emplaçament:
 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Any:
 2001
Tipus:
 Recerca, esportiu, cultural, vivenda
Estat:
 Concurs
M2:
 Area 20.100 / built 4.880m2
Client:
 ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès), UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)

Equip

Xavier Vancells, Franc Fernández, Carles Puig
Joan Anguita, Anne-Sophie De Vargas.

Premis

2on Premi concurs